ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, A REKLÁMOKNAK A KÖZVETLEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉHEZ A JANNA HUNGÁRIA BT. RÉSZÉRE

 

1) A Felhasználó (az a személy, aki a Janna Hungária Bt.-vel kapcsolatba lép termékvásárlás/termékinformáció céllal) a Janna Hungária Bt. (székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 3. 6/607.; adószám: 21324307-2-41; cégjegyzékszám: 01-06-615597, e-mail elérhetőség: jafra@janna.hu, továbbiakban: a Janna Hungária Bt. által a jafra.hu internetes címről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Portálon”) közzétett jelen adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával– a jelen hozzájáruló nyilatkozat szerinti feltételekkel – az önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Janna Hungária Bt. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Gtv.)  szerint.

A Portálon történő jelentkezésben, személyes kapcsolatfelvétel során, telefonon történő jelentkezés után, a Felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat, illetve a lakcímet, postázási címet, valamint az elektronikus levelezési címet, telefonszámot (a továbbiakban együttesen: személyes adat) a Janna Hungária  Bt.  által megrendezésére kerülő terméktájékoztató eseményekre meghívók küldéséhez, különböző akciók és vásárlási kampányok, vásárlói promóciók – különösen a Felhasználónak címzett  hirdetés, hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom elektronikus, postai vagy telefon hívás,  útján történő eljuttatása céljából – kezelje.  Az érintett Felhasználó a jelen adatvédelmi tájékoztatásban foglaltak elfogadásával önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja nevének, lakcímének, elektronikus levélcímének, telefonos elérhetőségének/einek, illetőleg amennyiben az érintett a Janna Hungária Bt. ügyfele, úgy ügyfélkódjának teljes körű kezeléséhez, a Janna Hungária Bt. reklámjainak a közvetlen megkeresés módszerével, különösen postai vagy elektronikus levelezés, telefonhívás, vagy ezekkel egyenértékű más kommunikációs eszköz útján történő közléséhez.

2) Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Janna Hungária Bt. nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja, harmadik félnek nem adja át.

3) A Janna Hungária Bt. gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseivel.

4) A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Janna Hungária Bt. akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha a Felhasználó más személy nevében jár el, a Felhasználó felelős azért, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

5.) Személyes adatok kezelése, kérelemre való törléséig, az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezelés Felhasználó általi megtiltásáig tart.

6) Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználónak az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn: a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet a Janna Hungária Bt.-től annak elérhetőségein (e-mail: jafra@janna.hu; postacím: 1133 Bp. Ipoly u.3. 6/607., telefonszám: 06-1-3494737) a személyes adatok kezeléséről; ennek során a Janna Hungária Bt. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról.  (Infotv. 14-15. §) A Janna Hungária köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 16. §) b) A Felhasználó a személyes adat helyesbítését, illetve törlését bármikor kérheti a Janna Hungária Bt.-től az 1. pontban megadott elérhetőségeken. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére a kérelem beérkezését követően 5 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a Janna Hungária Bt. a helyesbítés vagy törlés iránti kérelemnek nem tesz eleget, úgy a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a NAIH-hoz fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 18. § (2) bekezdés). c) A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Janna Hungária Bt.-nél az 1) pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában.